1. Uczestnik szkolenia, przychodząc na pierwsze zajęcia, zobowiązany jest do posiadania i przedstawienia instruktorowi książeczki zdrowia psa z wpisanymi aktualnymi szczepieniami.
2. Pies jest wprowadzany na teren szkolenia na smyczy.
3. Pies jest spuszczany ze smyczy na własną odpowiedzialność uczestnika szkolenia, wyłącznie w czasie wyznaczonym przez instruktora i za jego pozwoleniem.
4. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie i do zachowania czystości w miejscu odbywania się szkolenia.
5. Instruktor prowadzi listę obecności na zajęciach.
6. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do poinformowania o swojej nieobecności na zajęciach min. 24h przed ich rozpoczęciem.
7. Opuszczenie 3 kolejnych zajęć bez wcześniejszego uprzedzenia uprawnia instruktora do skreślenia danej osoby z listy uczestników szkolenia bez zwrotu opłaty za szkolenie.
8. Uczestnik szkolenia po pierwszym spotkaniu ma prawo zrezygnować z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów.
9. Jeżeli uczestnik po pierwszym spotkaniu deklaruje, że chce uczęszczać na kurs, to ma obowiązek uiszczenia pełnej opłaty najpóźniej przed rozpoczęciem trzeciego spotkania.
10. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w trakcie jego trwania wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
11. Jeżeli z przyczyn losowych, niezależnych od uczestnika, będzie on zmuszony do przerwania kursu, to ma prawo do jego dokończenia z inną grupą szkoleniową w terminie ustalonym z instruktorem.
12. Suka podczas cieczki jest wyłączona z udziału w zajęciach. Jest to nieobecność usprawiedliwiona pod warunkiem poinformowania o tym instruktora, a uczestnik kursu ma prawo do jego dokończenia z inną grupą szkoleniową w terminie ustalonym z instruktorem.
13. Uczestnik szkolenia powinien przychodzić na zajęcia punktualnie i po wcześniejszym spacerze z psem.
14. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do stałej, codziennej pracy z psem także poza zajęciami grupowymi.
15. Uczestnik szkolenia w czasie zajęć zapewnia psu smakołyki oraz wodę do picia.
16. Uczestnik szkolenia odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez psa zgodnie z Art. 431 §1 k.c.
Art. 431 §1.: Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.
17. Uczestnik szkolenia odpowiada za zaproszone przez siebie osoby towarzyszące, a także za wszelkie wyrządzone przez nie szkody.
18. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia instruktorowi:
– wszelkich ran i urazów – tak psa, jak i swoich;
– wszelkich zachowań agresywnych swojego i innych psów przebywających na placu;
– wszelkich innych problemów pojawiających się w trakcie zajęć.
19. Apteczka pierwszej pomocy jest dostępna u instruktora.
20. Sprzęt szkoleniowy stanowiący własność Fafikowa jest udostępniany wyłącznie za zgodą instruktora.
21. Wszelkie objawy przemocy względem psów na placu mogą skutkować usunięciem z zajęć, a w szczególnych przypadkach skreśleniem z listy kursantów bez zwrotu kosztów.
22. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach grupowych psów „problemowych” jest poinformowanie o tym przy zapisie na kurs oraz wykupienie przynajmniej jednego spotkania indywidualnego w celu oceny zachowania psa i wdrożenia terapii behawioralnej.