§1. Postanowienia ogólne:

 1. Uczestnik szkolenia, przychodząc na pierwsze zajęcia, zobowiązany jest do posiadania i przedstawienia instruktorowi książeczki zdrowia psa z wpisanymi aktualnymi szczepieniami.
 2. Pies jest wprowadzany na teren szkolenia na smyczy. Jest spuszczany ze smyczy na własną odpowiedzialność Uczestnika, wyłącznie w czasie wyznaczonym przez Instruktora i za jego pozwoleniem.
 3. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie i do zachowania czystości w miejscu odbywania się szkolenia.
 4. Uczestnik szkolenia powinien przychodzić na zajęcia punktualnie i po wcześniejszym spacerze z psem.
 5. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do stałej, codziennej pracy z psem także poza zajęciami grupowymi.
 6. Uczestnik szkolenia w czasie zajęć zapewnia psu smakołyki oraz wodę do picia.
 7. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach grupowych psów „problemowych” jest poinformowanie o tym przy zapisie na kurs oraz wykupienie przynajmniej jednego spotkania indywidualnego w celu oceny zachowania psa i wdrożenia terapii behawioralnej.

§2. Opłaty: 

 1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za kurs wg. cennika na stronie. Może tego dokonać bezpośrednio przy zapisie – przez bramkę na stronie – od razu w pełnej kwocie lub w 2 ratach, lub też przelewem na konto przed rozpoczęciem kursu.
  a) W przypadku płatności ratalnej Uczestnik szkolenia może opłacić drugą ratę przelewem lub kartą podczas zajęć. Uczestnik szkolenia ma obowiązek uiszczenia pozostałej kwoty najpóźniej w czasie 1. zajęć z nowego miesiąca kursu.
 2. Jedynie dokonanie płatności jest równoznaczne z rezerwacją miejsca na zajęciach.
 3. Obowiązujący system opłat za zajęcia grupowe to opłata za kurs. Nie rozliczamy się za pojedyncze spotkania.
 4. W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych, jeśli te zajęcia odbyły się zgodnie z planem, nie ma możliwości zwrotu kosztów za niewykorzystane spotkania ani też – z uwagi na bezpieczeństwo uczestników – odrobienia tych zajęć z inną grupą.
 5. W przypadku rezygnacji z opłaconego szkolenia: do 7 dni przed jego rozpoczęciem – wpłacona kwota podlega zwrotowi
  w całości; do 3 dni przed jego rozpoczęciem – wpłacona kwota podlega zwrotowi po potrąceniu 20% kosztów administracyjnych. W przypadku późniejszej rezygnacji lub też rezygnacji ze szkolenia już w trakcie jego trwania wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 6. Jeżeli z przyczyn losowych niezależnych od uczestnika (np. wypadek lub ciężka choroba psa, kwarantanna COVID) będzie on zmuszony do przerwania kursu, to ma prawo do jego dokończenia z inną grupą szkoleniową w terminie ustalonym
  z Instruktorem.

§3. Reklamacje:

 1.  Uczestnik szkolenia – poza sytuacją wymienioną w §2 pkt 5 – może domagać się zwrotu środków jedynie w przypadku niezrealizowania kursu przez Szkołę.
 2. Szkoła zobowiązuje się do przekazania wszystkich potrzebnych informacji i materiałów, ale nie odpowiada za osiągnięte postępy po ukończeniu kursu, co jednocześnie nie może być podstawą do reklamacji kursu.
 3. Wszelkie inne reklamacje i zastrzeżenia dot. kursów Szkoła rozpatruje w ciągu 30 dni od ich otrzymania na e-mail: kontakt@fafikowo.com.pl, jednocześnie zastrzegając sobie prawo do nieuznania reklamacji.

§4. Dane osobowe:

 1. Dane osobowe Uczestników szkolenia są przetwarzane z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Fafikowo Sp. z o.o.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w procesie realizacji usług.
 4. Szkoła za zgodą Uczestnika szkolenia przetwarza jego dane osobowe m.in. w celu świadczenia usług i archiwizacji oraz 
  w celach marketingowych. Szkoła nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.
 6. RODO

§5. Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnik szkolenia odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez psa zgodnie z Art. 431 §1 k.c.:
  „Art. 431 §1.: Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.”
 2. Uczestnik szkolenia odpowiada za zaproszone przez siebie osoby towarzyszące, a także za wszelkie wyrządzone przez nie szkody.
 3. Sprzęt szkoleniowy stanowiący własność Szkoły jest udostępniany wyłącznie za zgodą Instruktora.
 4. Wszelkie objawy przemocy względem psów na placu mogą skutkować usunięciem z zajęć, a w szczególnych przypadkach skreśleniem z listy kursantów bez zwrotu kosztów.
 5. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Uczestnika szkolenia, które przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz. U. z dnia 24.06.2014r. poz. 827).